English

PROFIS - BMB

                                                            

 

Vážený návštevník WEB stránky,

Medzinárodný projekt PROFIS integruje aktivity krajín južnej a východnej Európy pri rozvoji nových kapacít a možností podnikania v jej regiónoch. Primárnym cieľom projektu je skvalitnenie informovanosti subjektov s cieľom uľahčiť rizikové financovanie inovačných projektov. V rámci projektu bolo vyvinuté cloudové SW riešenie v prostredí databázovo-komunikačného riešenia Smartsheet, zamerané na zber a ďalšie spracovanie informácií o startupoch a inováciách.

Informácie, získavané prostredníctvom programového riešenia BMB- Business Match Box sú zabezpečené a uvedené prostredie v prvom rade chráni citlivé informácie startupov a ich inovatívnych riešení. BMB vytvára prostredie, kde sa v ďalších krokoch za pomoci mediátorov a projektových špecialistov vytvorí štruktúrovaný popis startup riešenia, doplnený o projektový plán a business plán, na základe ktorého sa v konečnom dôsledku budú rozhodovať skupiny, poskytujúce financie startupom o možnosti podpory daného riešenia.

Zber informácií sa realizuje vo viacerých krokoch. V prvom kroku je možnosť zadať stručné administratívne informácie a základnú myšlienku startupu, inovácie. Tieto základné informácie budú prostredníctvom národných administrátorov preverované, či zadávatelia vstupných informácií poskytli reálne a pravdivé informácie o sebe – WEB, mailové adresy, tlf. čísla, adresy. Overeným predstaviteľom startupov bude vytvorený workspace v prostredí Smartsheet a bude im prostredníctvom mediátorov poskytnutá metodická pomoc pri podrobnom popise riešenia, pri príprave projektového plánu realizácie riešenia a business plánu so základnými ekonomickými pohľadmi na riešenie.

Obdobne je vytvorený dotazník pre predstaviteľov Mediátorov – odborníkov, ktorí budú poskytovať startupom metodickú a odbornú pomoc pri formulovaní myšlienok a štrukturalizácii plánov a ekonomických pohľadov na riešenie.Národní administrátori budú verifikovať administratívne údaje prihlásených mediátorov a následne s nimi budú komunikovať otázky motivácie, možností, odbornej profilácie a časové možnosti pri pomoci startupom

Dotazník pre finančne skupiny, ktoré majú záujem podporovať startupy umožňuje zadávať okrem administratívnych údajov aj základne identifikátory priemyselných a odborných oblasti, v ktorých ma finančná skupina záujem podporovať projekty. Na základe týchto údajov sa projektový team v danom štáte spoji s predstaviteľmi skupiny a prerokuje rámec a podmienky spolupráce pri pomoci rozvoja startupov.


Prosím, zvoľte si link, zodpovedajúci profilu Vášho záujmu, ktorý Vám otvorí formulár pre zadávanie administratívnych a základných údajov:

Formulár môžete doplniť prílohami, prezentáciami, nákresmi, fotografiami, video záznamom. Po vyplnení a odoslaní dotazníka sa s Vami spojí národný administrátor pre verifikáciu Vami poskytnutých údajov. Národný administrátor poskytne informáciu o výsledku verifikácie projektovému vedeniu, ktoré Vám v kladnom prípade sprístupní ďalšie kroky riešenia BMB.

Chceme Vás ubezpečiť, že Vami poskytnuté citlivé údaje, know-how sú chránené a prístupné len Vám a projektovému administrátorovi. V prípade, že v ďalšom kroku budete spolupracovať s mediátorom, prejedávame vopred Váš súhlas so sprístupnením Vašich údajov aj vybranému mediátorovi.

Ďakujeme Vám za Vašu dôveru a tešíme sa na ďalšiu plodnú spoluprácu pre prospech Vašich inovatívnych a kreatívnych myšlienok s cieľom pomôcť Vám získať finančnú podporu na realizáciu Vašich zámerov.

 Aktuality

Služby Enterprise Europe Network - využite bezplatné služby na podporu podnikania !

Dávame Vám do pozornosti služby Enterprise Europe Network zamerané na podporu a internacionalizáciu Vášho podnikania
viac »

E-novinky projektu InNOBorder

Prinášame Vám E-novinky projektu InNOBorder.
viac »

Tretie vydanie e-noviniek projektu FIDIBE

Projekt na podporu zakladania inovatívnych podnikateľských parkov
viac »

InNOBorder

Nový projekt na návrh cezhraničnej stratégie rozvoja inovácií
viac »