English

KreatIN

  

Projekt KreatIN - Kreativita a Inovatívnosť na Globálnom Trhu - je náš nový projekt spolufinancovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika. Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie transferu know-how prostredníctvom vzdelávania a koučingu mladej nastupujúcej generácie podnikateľov a vytvorenie takých podmienok, aby sa zakladali cezhraničné spoločnosti a rozvíjala sa podnikateľská spolupráca najmä v oblasti inovatívnych produktov. Cieľom projektu je teda zvýšenie zručností absolventov vysokých škôl, podnikateľov-inovátorov ako aj nezamestnaných v oblasti kreativity, transformácie nových nápadov do inovácií na trhu prostredníctvom získania znalostí a zručností v oblasti marketingu, prípravy podnikateľského zámeru, vývoja inovatívneho produktu alebo služby, či využívania nových nástrojov na báze internetu na umiestnenie týchto produktov na trhu.
Chceme podporiť a zlepšiť kvalifikáciu existujúcej aj potenciálnej pracovnej sily. Našou snahou je efektívnym a moderným spôsobom podporiť zakladanie nových podnikov prostredníctvom moderovaných školení a workshopov zameraných na praktické precvičenie zručností potrebných na rozvinutie cezhraničného či medzinárodného inovatívneho podnikateľského zámeru.
Súčasné potreby trhu práce kladú veľký dôraz na flexibilitu a kreativitu mladých absolventov, nemožno nespomenúť fakt, že umiestniteľnosť čerstvých absolventov na trhu práce v podmienkach SR je pomerne nízka. Z pohľadu podnikateľa je dnes z hľadiska udržania si konkurencieschopnosti kľúčovým prichádzať na trh s inovatívnymi myšlienkami. Oba predpoklady stoja na schopnosti absolventov a podnikateľov rýchlo sa zorientovať na trhu, nájsť kľúčový problém, ktorý sú schopní vyriešiť, kreatívnym a inovatívnym myslením navrhnúť produkt/službu, ktorá tento problém rieši a využitím znalostí a schopností predvídania správania sa trhu a využitím súčasných predajných a marketingových kanálov ho priniesť zákazníkovi.

Partnermi projektu sú:
INOVA NOVA, n.o. - vedúci partner projektu
Vysoká škola baňská Technická univerzita Ostrava - hlavný cezhraničný partner
Slovenské centrum produktivity
Krajská hospodářska komora Jižní Moravy

Trvanie projektu:
Marec 2013 - Február 2015

O aktivitách realizovaných v rámci projektu Vás budeme už čoskoro informovať na webstránke projektu www.kreatin-projekt.eu

Pre viac informácií o projekte nás kontaktujte na: balazova@inovanova.sk alebo hicak@inovanova.skAktuality

Služby Enterprise Europe Network - využite bezplatné služby na podporu podnikania !

Dávame Vám do pozornosti služby Enterprise Europe Network zamerané na podporu a internacionalizáciu Vášho podnikania
viac »

E-novinky projektu InNOBorder

Prinášame Vám E-novinky projektu InNOBorder.
viac »

Tretie vydanie e-noviniek projektu FIDIBE

Projekt na podporu zakladania inovatívnych podnikateľských parkov
viac »

InNOBorder

Nový projekt na návrh cezhraničnej stratégie rozvoja inovácií
viac »