English

CroBoNet

Projekt ma dve cieľové skupiny. Primárna skupina, je prijímateľom a užívateľom výstupov riešiteľského tímu, sekundárna cieľová skupina využíva ich.
Do primárnej skupiny zaraďujeme organizácie, ktoré majú svoje sídlo v zodpovedajúcich prihraničných oblastiach Slovenska (SR) a Maďarska (MR) a patria medzi ne organizácie zabezpečujúce podporu a služby pre malých a stredných podnikateľov (MSP). Sú to organizácie ako inovačné centrá, regionálne agentúry, obchodné komory, poradenské centrá, obchodne a priemyselné komory, poradenské a informačné centrá.
Cieľom projektu je lepšie vzájomné prepojenie týchto organizácií, vytvorenie bilaterálnych a multilaterálnych zoskupení a intenzifikácia vzťahov ku klientom – MSP. Zapojenie sekundárnej cieľovej skupiny, podnikateľských subjektov prebehne na základe vzorových aktivít, na ktorých sa môžu odskúšať formy budúcich služieb pre podnikateľov poskytované poradenskou a podpornou infraštruktúrou.

Projekt sa skladá z piatich hlavných modulov:

Modul 1: Vytvorenie informačno-komunikačného systému
Vzhľadom na veľký geografický rozsah projektu (partneri, užívatelia) je základnou potrebou ustanoviť optimálny informačno- komunikačný systém.
Na to naväzuje zriadenie WEB strany, ktorá zabezpečí priebežné informovanie odbornej verenojti a užívateľov projektu, ale i zainteresovaných inštitúcií.

Modul 2: Analýza regionálnych kapacít a podpornej infraštruktúry
Modul je zameraný na identifikáciu základných, vstupných parametrov regiónov, ktorých sa projekt dotýka a je týka sa podnikateľského prostredia, rozvojových dokumentov prijatých verejnou správou – štátnou správou, samosprávou a verejnoprávnymi inštitúciami. V module je analyzovaná aj sieť podporných inštitúcií, ktoré sú priamy užívatelia, a ktoré poskytujú služby nepriamym užívateľom projektu – sietiam, klastrom a samotnej podnikateľskej sfére.

Modul 3: Inovácie, open innovation – nové princípy cezhraničnej spolupráce
Aktivity v rámci modulu sú orientované na identifikáciu nástrojov na zlepšenie cezhraničnej spolupráce a obchodu s vyššou pridanou hodnotou. Nástroje, ktoré sú využívané vo vyspelejších krajinách EÚ budú prispôsobené podmienkam SR a HU. Celý systém bude spracovaný do formy manuálu a uvedený bude na cielených workshopoch priamo v regiónoch. Nástroje budú podporovať politiky a programy regionálneho rozvoja v SR a HU a budú plne v súlade so zámermi EU. Do riešenia sa prenesú skúsenosti z riešenia iných programov kofinancovaných zo zdrojov EU, SR a HU.

Modul 4: Zakladanie podnikateľských sietí
Tento modul bude pozostávať z troch submodulov a jeho výstupy budú smerované na praktické aplikácie a transfer skúsenosti s novými podpornými nástrojmi.
- Matching sietí, klastrov a podnikateľov
- klubová platforma cezhraničnej spolupráce
- coaching.
V rámci modulu sa bude spolupracovať s podpornou infraštruktúrou – poradenskými organizáciami, ktorú bud nositeľmi nového know-how, ale i podnikateľmi a to buď individuálnymi alebo združenými v sietiach a klastroch. Koučovanie (couching) vytvára možnosť bezprostredného poradenstva.

Modul 5: Propagácia, vyhodnotenie, šírenie výsledkov
Uvedený modul sumarizuje dosiahnuté výsledky formou informácií (tlač, publikácie a podobne) a priebežne ich poskytuje verejnosti a zainteresovaným inštitúciám. Štúdia kompletizuje celé riešenie a implementáciu projektu a poskytne informácie a podmienkach cezhraničnej podnikateľskej spolupráce. Záverečné stretnutie partnerov projektu, podporných inštitúcií ako i zástupcov podnikateľského sektora zhrnie celé riešenie projektu.

Trvanie projektu: 12 mesiacov
Viac informácií: www.crobonet.eu
Kontaktná osoba: Ing. Ladislav KováčAktuality

Služby Enterprise Europe Network - využite bezplatné služby na podporu podnikania !

Dávame Vám do pozornosti služby Enterprise Europe Network zamerané na podporu a internacionalizáciu Vášho podnikania
viac »

E-novinky projektu InNOBorder

Prinášame Vám E-novinky projektu InNOBorder.
viac »

Tretie vydanie e-noviniek projektu FIDIBE

Projekt na podporu zakladania inovatívnych podnikateľských parkov
viac »

InNOBorder

Nový projekt na návrh cezhraničnej stratégie rozvoja inovácií
viac »