English

Iné

 

 

Podpora inovatívnych malých a stredných podnikov

Výsledkom projektu v rámci tejto oblasti bolo založenie podnikateľského inkubátora BIC (Business Innovation Center) v Bratislave, ktorého zámerom bolo pomôcť začínajúcim inovatívnym podnikateľom odštartovať svoju činnosť. Projekt bol financovaný zo zdrojov federálneho Ministerstva práce a sociálnych vecí a Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania.

Ďalším projektom v tejto oblasti bol projekt zakladania školiacich centier Slovensko-kanadským centrom podpory podnikania, ktoré by boli základom vytvorenia podporného systému pre slovenských podnikateľov v Kanade a naopak, pre kanadských podnikateľov na Slovensku. Projekt bol realizovaný s podporou Veľvyslanectva Kanady v Prahe.

V spolupráci s bratislavskou pobočkou Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory sme realizovali projekt vydania troch publikácií pre začínajúcich podnikateľov oboznamujúcich o základoch podnikania.

 

Vedecko-technologický park v Bratislave

Ešte ako nadácia INNOVA SLOVAKIA sme spolu so zahraničnými expertmi pripravili štúdiu realizovateľnosti vedecko-technologického parku v Bratislave. Jej súčasťou bol návrh lokality, analýza organizačno-právnych aspektov, návrh funkčného riešenia, spôsobov financovania a plánu získavania investorov. Projekt bol realizovaný v spolupráci s Okresným úradom v Bratislave, odborom regionálneho rozvoja a EBN (European Business Network) v Bruseli.

 

Reštrukturalizácia trhu práce

V tomto projekte, financovaného z predvstupových fondov PHARE, sme sa zamerali na organizáciu série školení určených pre začínajúcich podnikateľov. Cieľom týchto školení bolo zvýšiť schopnosť podnikateľov ďalej samofinancovať svoje aktivity. Projekt podporilo Ministerstvo práce a sociálnych vecí a UTAR-TA.

 

Možnosti výskumných a vývojových aktivít v rámci 5. rámcového programu

Projekt “Challenge for Slovakia – New Possibilities for research and development and SMEs within the 5th Framework Programme of the European Union“, ktorý sme koordinovali, mal za cieľ zvýšiť informovanosť podnikateľov a inštitúcií o 5. rámcovom programe EÚ a zvýšiť tak ich zapojenie do tejto iniciatívy.

 

Podpora zakladania nových subjektov

Transferom know-how ako založiť neziskovú organizáciu, stanoviť jej misiu, ciele fungovania a jej stratégiu sme pomohli založiť nadáciu Pro Orava, ktorá sa v súčasnosti tiež zaoberá implementáciou európskych rozvojových projektov.

 

Spolupráca vysokoškolského a podnikateľského sektora

V rámci projektu REGILOn – East East sme sa sústredili na zintenzívnenie aktivít univerzít a podnikov v prihraničných regiónoch post-komunistických krajín.

 

Benchmarking a sektorové analýzy

Projekt Posilnenie manažérskych kapacít v malých a stredných podnikoch zameraných na spracovanie dreva a hliníka bol implementovaný v rámci Grantovej schémy priemyslu IDGS a trval jeden rok. Jeho cieľom bolo zmapovať malé a stredné podniky z daných oblastí, vykonať ich benchmarking a due diligence a zorganizovať školiace semináre pre podnikateľov.

 

Okrem toho máme za sebou množstvo skúseností s prípravou seminárov, workshopov a medzinárodných školení či konferencií na rôzne témy týkajúce sa inovácií, podnikania, spolupráce vysokých škôl s podnikateľským sektorom, prípravy a implementácie projektov a i.
 

 Aktuality

Služby Enterprise Europe Network - využite bezplatné služby na podporu podnikania !

Dávame Vám do pozornosti služby Enterprise Europe Network zamerané na podporu a internacionalizáciu Vášho podnikania
viac »

E-novinky projektu InNOBorder

Prinášame Vám E-novinky projektu InNOBorder.
viac »

Tretie vydanie e-noviniek projektu FIDIBE

Projekt na podporu zakladania inovatívnych podnikateľských parkov
viac »

InNOBorder

Nový projekt na návrh cezhraničnej stratégie rozvoja inovácií
viac »