English

Realizované projekty

 

Naša nezisková organizácia stavia na dlhoročných skúsenostiach svojho tímu s implementáciou projektov financovaných zo zdrojov Európskeho spoločenstva a národných zdrojov, konkrétne:

 • podpora rozvoja podnikatežských a inovačných centier v Bratislave a iných regiónoch SR,
 • cezhraničná spolupráca susediacich regiónov a asistencia lokálnym malým a stredným podnikom,
 • transregionálna spolupráca a transfer best practice,  návrh pilotných projektov, vyhlásenie výzvy na podávanie subprojektov,  výber a administratívna kontrola slovenských subprojektových partnerov,
 • organizácia školení, seminárov, workshopov, matchmakingových akcií a konferencií,
 • transfer technológií, audity technológií v malých a stredných podnikoch a následné poradenstvo pri zavádzaní inovácií do podnikov,
 • realizácia foresightu pri predvídaní strednodobého a dlhodobého vývoja sektorov, regiónov a firiem,
 • spracovanie regionálnych inovačných stratégií,
 • spracovanie strednodobej a dlhodobej stratégie implementácie inovačnej politiky pre zodpovedné inštitúcie štátnej správy,
 • participácia na spracovaní operačného programu zameraného na podporu inovácií v súkromnom sektore,
 • podpora zakladania klastrov v SR a návrh pilotných projektov pre zakladanie a rozvoj klastrov,
 • organizácia podnikatežsky orientovaných akcií s ciežom prehĺbenia spolupráce medzi slovenskými a zahraničnými podnikmi ako sú podnikatežské kluby, výstavy, matchmakingové akcie, špecializované školenia a workshopy


Aktuality

Služby Enterprise Europe Network - využite bezplatné služby na podporu podnikania !

Dávame Vám do pozornosti služby Enterprise Europe Network zamerané na podporu a internacionalizáciu Vášho podnikania
viac »

E-novinky projektu InNOBorder

Prinášame Vám E-novinky projektu InNOBorder.
viac »

Tretie vydanie e-noviniek projektu FIDIBE

Projekt na podporu zakladania inovatívnych podnikatežských parkov
viac »

InNOBorder

Nový projekt na návrh cezhraničnej stratégie rozvoja inovácií
viac »