English

Aktuality

Verejné obstarávanie - Výzva k predkladaniu ponúk do 24. 04. 2014!!

Špecifikácia predmetu obstarávania


1. Predmet obstarávania: prenájom seminárnych priestorov, audiovizuálnej techniky, cateringu

2. Špecifikácia ( opis ) požiadavky a množstvo:

Projekt PROFIS sa zameriava na rozvoj nových kapacít a možností podnikania v regióne juhovýchodnej Európy s cieľom uľahčiť rizikové financovanie inovačných projektov typu „spin-off“ alebo „start-up“.

Projekt sa snaží identifikovať skutočný trhový dopyt po nových službách (na základe dialógu s podnikmi a investormi) a mapovať dostupné kapacity na podporu, aby bolo možné identifikovať oblasti pre ďalšie zlepšenie stavu. Jednou z aktivít projektu je budovanie ľudských kapacít na poskytovanie nových podporných služieb v oblasti rizikového financovania. Osobitná pozornosť bude venovaná podpore žien – podnikateliek.

V rámci implementácie projektu sa uskutočnia semináre a tréningy zamerané na podporu týchto „spin-off“ alebo „start-up“ projektov. Osobitná pozornosť bude venovaná podpore žien – podnikateliek. Okrem uvedených aktivít sa uskutoční súťaž inovatívnych projektov na národnej a medzinárodnej úrovni a to v rámci regiónu South East Europe.

   - Poskytnúť miestnosť na zabezpečenie, realizáciu workshopu "female inventors - národný workshop" v dňa 30.4. 2014 v Košiciach, pre 35 účastníkov

    - Zabezpečiť v miestnosti audiovizuálnu techniku - dataprojektor, notebook, internetové pripojenie, výhodou flipchart, náhradné papiere, 3 farebné fixky

   - Občerstvenie pre 35 účastníkov

3. Predmet zákazky : CPV kód : 55120000-7 Služby a organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch, neprioritné služby kategória č. 17

4. Technické požiadavky:

- Miestnosť pre 35 osôb

- Zabezpečiť v miestnosti audiovizuálnu techniku-dataprojektor, notebook, ,telefonické spojenie

- Vybavenie flipchart, náhradné papiere, 3 farebné fixky

5. Požiadavky na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, zabezpečenie kvality a/alebo enviromentálneho manažérstvo:

- doklad o oprávnení poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky

6. Požadovaná lehota dodania predmetu: do 30.4.2014

7. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky ( § 5 ) v EUR s DPH : 1000 €

8. Predpokladaná doba trvania obchodného vzťahu a spôsob jeho uzatvorenia: Na základe objednávky do 30.4.2014

9. Kritérium: najnižšia cena

10. Elektronická aukcia: nie

11. Cenovú ponuku predložiť: balazova@inovanova.sk

12. Lehota predkladania cenových ponúk: do 24.4.2014


Kontaktná osoba: Balážová Barbora, DiS., e-mail: balazova@inovanova.sk


V Trnave dňa: 28.3.2014

 

<< Návrat na zoznam

Ďalšie aktuality