English

Aktuality

Verejné obstarávanie - Výzva na predkladanie ponúk - do 17. 03. 2014

Špecifikácia predmetu obstarávania


1. Predmet obstarávania: komplexné organizačné zabezpečenie konferencie

2. Špecifikácia ( opis ) požiadavky a množstvo:

Komplexné organizačné zabezpečenie odbornej konferencie so zameraním na začínajúcich podnikateľov – start-upy, ktoré zahŕňa tieto služby:

       - Catering pre 80 účastníkov

      - Prenájom konferenčnej miestnosti

      - Ozvučenie a technické zabezpečenie konferencie

     - Grafické práce (pozvánka, roll-up s logami, menovky účastníkov, program podujatia, prezenčná listina účastníkov)

     - Spracovanie tlačovej správy

     - Distribúcia tlačovej správy odborným portálom: efocus.sk, portál TASR teraz.sk a SITA

3. Predmet zákazky ( uviesť, či ide o tovar, službu, práce alebo potraviny ):

     a) jedná sa o službu. 72200000-7 Slovník obstarávania www.uvo.gov.sk

     b) bežná dostupnosť - áno

4. Technické požiadavky:

     - Konferenčný priestor pre max.100 osôb.

    - Ozvučenie a technické zabezpečenie konferenčnej miestnosti vo väzbe na odborný program podujatia: data- projektor, prezentačný notebook, premietacie plátno, mikrofóny

     - Oddelený priestor pre catering.

5. Požiadavky na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, zabezpečenie kvality a/alebo environmentálneho manažérstvo:

        Žiadne

6. Požadovaná lehota dodania predmetu ( v dňoch, resp. mesačne alebo štvrťročne):

        do 04.04.2014

7. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky ( § 5 ) v EUR s DPH :

        2 500,-

8. Predpokladaná doba trvania obchodného vzťahu a spôsob jeho uzatvorenia:

        Na základe objednávky do 16.4.2014 vrátane protokolárneho uzavretia akcie ( zápisnica, prezenčná listina )

9. Kritérium: najnižšia cena

10. Elektronická aukcia: nie

11. Cenovú ponuku predložiť: e-mailom na adresu: balazova@inovanova.sk

12. Lehota predkladania cenových ponúk: do 17.03.2014


Kontaktná osoba / meno a priezvisko /: strelecky@inovanova.sk


V Bratislave dňa: 24.2.2014

<< Návrat na zoznam

Ďalšie aktuality