English

Aktuality

Verejné obstarávanie - Výzva k predkladaniu ponúk do 06.10. 2014 !!

Špecifikácia predmetu obstarávania 

 


1. Predmet obstarávania:


  1.1 Vývoj, testovanie a sprevádzkovanie komunikačno-databázového riešenia pre podporu zberu a spracovania informácií inovatívnych startupových vytvárajúcich sa spoločností v rámci medzinárodnej spolupráce zameranej na oblasť rozvoja nových kapacít a rozšírenia možností podnikania pre projekt PROFIS - Podpora financovania inovácií v juhovýchodnej Európe.

  1.2 Hosting a administrácia riešenia podľa prvej časti predmetu 1.1 obstarávania do ukončenia projektu PROFIS

  1.3 Uloženie získaných dát v rámci prevádzkovania nástroja podľa bodu 1.1 na nosiči a ich odovzdanie projektovému výboru PROFIS po ukončení prevádzkovania


2. Špecifikácia (opis) požiadavky a množstvo:

Projekt PROFIS je medzinárodný projekt v rámci programu spolupráce krajín južnej a východnej Európy a zameriava sa na rozvoj nových kapacít a možností podnikania v jej regiónoch. Primárnym definovaným cieľom projektu je skvalitnenie informovanosti subjektov s cieľom uľahčiť rizikové financovanie inovačných projektov firiem v okolí technologických inkubátorov a firiem typu „spin-off“ alebo „start-up“. Nové služby vytvárané a testované v rámci projektu s využitím podpory IKT technológii sú zamerané najmä na tieto začínajúce inovatívne firmy. Informácie získavané prostredníctvom nového programového riešenia budú podporovať prenos know-how týchto služieb do sprostredkovateľských organizácií, ktoré sú na regionálnej úrovni aktívne v oblasti podpory inovácií a pri tvorbe a rozvoji podnikateľského prostredia.

Projekt bude podporovať získanie podkladov pre analýzy existujúcich možností financovania startupov a inovačných riešení vo všetkých zúčastnených krajinách. Zároveň má poskytnúť možnosti pre zadávanie, sprístupnenie a vyhodnocovanie dát, ktoré v ďalšom budú využívané pre analýzy stavu zárodkového financovania a poskytovania služieb pre začínajúcich inovatívnych podnikateľov na národnej alebo medzinárodnej úrovni. Tieto overené postupy budú slúžiť na zlepšenie už aplikovaných opatrení a na zavedenie súkromného financovania v oblasti inovácií. Analýzy dostupných zdrojov financovania, potreba startupov a spin-off spoločností, zozbierané a publikované v rámci predmetného programu budú vytvárať dátovú základňu pre tvorbu politiky inovácií na národných úrovniach.

Cieľom projektu je aj IKT podpora v rámci identifikácie trhového dopytu po nových službách (na základe dialógu s firmami a investormi) a mapovanie dostupných kapacity, zdrojov a profesionálnej podpory, súvisiacich s podporou tvorby a rozbehu nových podnikateľských subjektov, s cieľom ďalšej identifikácie potrieb a oblastí pre ďalšie zlepšenie podnikateľského prostredia. Ľudské kapacity na poskytovanie nových podporných služieb budú vyškolené a prejdú intenzívnym tréningom, ktoré im poskytnú skúsení praktici. Osobitná pozornosť bude venovaná na podporu žien – budúcich podnikateliek.

Pre potreby projektu PROFIS je potrebné realizovať analýzu potrieb, návrh a realizáciu nového nástroja s následným otestovaním. IKT podpora bude zameraná na poskytnutie väčšieho priestoru pre spoluprácu účastníkov projektu a má umožniť ich medzinárodne zviditeľnenie (potenciálne inovatívne projekty, zaujímavé nápady). Širšia spolupráca účastníkov projektu s využitím sofistikovaného komunikačno-databázového riešenia bude podporovať výraznejšie zapojenie investorov a realizátorom projektov uľahčí hľadanie spôsobov, ako získať informácie a potenciálne zdroje financovania na inovácie v regióne juhovýchodnej Európy.

Nástroj má za úlohu poskytovať registráciu začínajúcich spin-off firiem, individuálnych vynálezcov, a ďalších záujemcov. Musí umožňovať zadávanie základných informačných údajov potenciálnych žiadateľov, bezpečné ukladanie a správu informácií súvisiacich s podnikaním. Nástroj má umožniť aj zadávanie potrebných informácií o potenciálnych investoroch a podmienkach poskytovania zdrojov. Nástroj musí podporovať, vzájomné vyhľadávanie a poskytovanie informácii pre spoluprácu potenciálnych podnikateľských subjektov a miestnych a zahraničných investorov. Nástroj má umožniť zadávanie profilu potenciálnych financovaných subjektov, jedincov, firiem, a financujúcich organizácii, neformálnych investorov a iných finančných inštitúcií so záujmom o podporu podnikania ako aj poskytovateľov služieb pre obe strany.

Potrebné údaje budú získavané a spracované z výsledkov národných a regionálnych štúdií. Vyvinuté programové vybavenie, výpočtovú a komunikačnú technológiu je potrebné navrhovať a zabezpečiť tak, aby bolo možné nepretržite poskytovať služby projektovým partnerom a klientom najmenej do konca roku 2016.

3. Predmet zákazky ( uviesť, či ide o tovar, službu, práce alebo potraviny služba ) : vývoj a služby

4. Technické požiadavky:


• Vypracovanie konceptu riešenia, návrh licenčnej politiky

• Bezpečnostný projekt riešenia a bezpečnostný manuál s dodržaním najvyšších bezpečnostných kritérií s ohľadom na senzitívnu povahu vstupných informácií, know-how a príloh startupov

• Návrh architektúry riešenia, telekomunikačnej infraštruktúry

• Vytvorenie projektovo-špecifických databázových štruktúr pre spoluprácu jednotlivých typov tímov užívateľov podľa požiadaviek projektu a umožniť viacúrovňové riadenie a procesu spracovania vstupných údajov podľa kvality a pripravenosti startupov a ich projektov

• Návrh koncepcie prístupových práv a kontroly pravdivosti vstupných údajov identifikácie potenciálnych užívateľov projektového riešenia

• Realizácia a sprístupnenie infraštruktúry pre vývoj, testovanie a využívanie riešenia po požadovanú dobu dostupnosti riešenia

• Návrh a realizácia úložného prostredia pre aplikáciu, dáta a prílohy tak, aby bezpečne zvládli predpokladaný objem údajov projektu po dobu životnosti

• Návrh koncepcie postupného rozširovania užívateľských prístupov na základe zváženia kvality poskytovaných vstupných informácií a charakteru požiadaviek spoločností projektovým vedením

• Návrh a spracovanie nástrojov pre vstup dát, vrátane ich systémovej kontroly pri zadávaní tak, aby zadané dáta boli komplexné, vecné, dobre definované a umožnili plniť projektové ciele

• Návrh a podpora systémových vyhľadávacích a nástrojov reportingu

• Vytvorenie administrátorských prístupov pre riadenie a správu dát

• Zabezpečiť viacstupňovú kontrolu prístupu k dátam a v prípade požiadavky užívateľov umožniť kryptovanie citlivých informácií v prílohách pre vybraných jednotlivých užívateľov

• Zabezpečiť možnosť pripájania príloh k popisom projektov z vhodnou štruktúrou prístupových práv

• Správa užívateľských kont

• Návrh a realizácia funkcionality, umožňujúcej export vybraných dátových údajov a reportov riešenia

• Zamedzenie plného exportu dátových súborov a vstupov pre zabezpečenie ochrany údajov pred zneužitím

• Vytvorenie prostredia bezpečnostnej práce s dátami, vrátane sledovania histórie zmien dát a autorov týchto zmien

• Realizácia subsystému bezpečného zálohovania a obnovy v prípade poruchy s cieľom zabezpečiť požadovanú dostupnosť riešenia a jeho funkcionalitu

• Podpora funkcie diskusií účastníkov projektu k jednotlivým zápisom v systéme, k jednotlivým popisom riešení a k prílohám k popisu riešenia

• Komunikačné prostredie pre podporu užívateľov, spracovanie odpovedí na požiadavky konkrétnych užívateľov

• Riešenie musí umožňovať vkladanie a manažment rôznorodých príloh ku každému jednému zápisu pre prípad požiadavky na podrobnejšiu dokumentáciu zo strany iných užívateľov systému

• Vypracovanie testovacieho plánu a podmienok, zabezpečenie testovacích údajov

• Zapracovanie požiadaviek na zmeny po testovaní a ich odsúhlasení manažmentom kvality projektu

• Zabezpečenie prevádzkyschopnosti systému a jeho administrácie najmenej do konca projektu PROFIS

• Vypracovanie súhrnu opatrení pre udržateľnosť projektu po termíne využívania riešenia

• Vypracovanie súhrnu opatrení pre likvidáciu, alebo transfer dát do iného riešenia po ukončení plánovaného obdobia účinnosti projektu

• Riešenie musí umožniť bezproblémový súčasný prístup užívateľov z front end užívateľských zariadení na báze : PC s OS Windows, iMAC, Android, WindowPhone, iOS.


5. Požiadavky na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, zabezpečenie kvality a/alebo enviromentálneho manažérstvo:

- doklad o oprávnení poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky (kópia)


6. Požadovaná lehota dodania predmetu: v zmysle zadania


7. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (§5) v EUR s DPH : 16 224 € (šesťnásťtisíc dvesto dvadsať štryri eur)8. Predpokladaná doba trvania obchodného vzťahu a spôsob jeho uzatvorenia: Na základe objednávky do ukončenia projektu


9. Kritérium: najnižšia cena


10. Elektronická aukcia: nie


11. Cenovú ponuku predložiť: e-mailom na adresu: balazova@inovanova.sk


12. Lehota predkladania cenových ponúk: do 6.10.2014 (do 12:00)


Kontaktná osoba / odbor, meno a priezvisko /: Barbora Balážová, balazova@inovanova.sk


 


V Bratislave dňa: 02.10.2014

<< Návrat na zoznam

Ďalšie aktuality